Udruženje Živimo zajedno

Reciklaža

je osnovna radno-okupaciona aktivnost udruženja Živimo zajedno.


U njoj učestvuje preko 60 korisnika. Mreža saradnika se konstantno širi i sada broji preko 200 firmi, institucija i pojedinaca koji za udruženje prikupljaju reciklažni materijal.


Korisnici se bave prikupljanjem, dopremanjem, primarnom obradom i otpremanjem sekundarnih sirovina ( plastične ambalaže, papira, limenki… ) u kontejnere za reciklažu.

AMBALAŽNI OTPAD I RECIKLAŽA

Оtpad je svaki materijal, proizvod ili predmet koji posle svog korišćenja postaje suvišan i neupotrebljiv. Bez dalje mogućnosti da zadovolji svoju upotrebnu vrednost on se odbacuje na smetlište tj. deponiju. Otpad sa kojim se najčešće, odnosno svakodnevno susrećemo je ambalažni otpad.

 

Ambalažni otpad predstavlja materijal koji se koristi u proizvodnom ciklusu kako bi se pakovala i transportovala roba široke potrošnje.

 

Termin reciklaža označava pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje koje doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine, uštedi energije i prirodnih resursa. Reciklaža podrazumeva proces sakupljanja otpada koji je moguće reciklirati ( plastika, aluminijum, staklo, papir, metal itd. ), zatim separaciju reciklabilnog od ostalih vrsta otpada i sortiranje u podrupe.

 

Reciklažom štedimo sirovinske resurse, štedimo energiju, pomažemo zaštiti životne sredine i doprinisimo smanjenju deponija i degradacije tla.

Prijavite se za prikupljanje reciklažnog materijala

  • ukoliko Vam je potreban Dokument o kretanju otpada naznačite u napomeni


    RECIKLAŽA NA LOKALU

    Sav otpad koji sakupite i odložite u kutije u Vašem ulazu, redovno će odnositi osobe sa smetnjama u razvoju zaposlene na poslovima reciklaže.


    Učešćem u akciji doprinosite očuvanju prirodnih resursa, životne sredine i mnogobrojnim efektima reciklaže. Pored toga na ovaj način podržavate afirmaciju i društvenu uključenost osoba sa smetnjama u razvoju.